INFORMASJON

SALGSBETINGELSER

Salgsbetingelsene sikrer at din e-handel skjer i overensstemmelse med forbukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.

1. Generelt

Når man oppretter konto hos Sykkelkomponenter AS godkjenner man også salgsbetingelsene, som gjelder for salg av varer og tjenester på Sykkelkomponenter.no

Kjøpene er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partens viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelige lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom Sykkelkomponenter AS og forbrukere.

3. Partene

Selger er : Sykkelkomponenter AS, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er: den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

4. Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er oppgitt i NOK og er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal ikke kjøper bære.

5. Avtaleinngåelse

Avtale er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtaler er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller kjøperens bestilling, og den part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Nettbutikken oppdateres daglig, hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg likevel for eventuelle feilprisinger som kan oppstå. Ved feilprising over 15% under normalpris kan selger slette ordre og kjøper vil i så tilfelle bli kontaktet.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for vare fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kjøper kan betale med kredittkort, faktura, delbetaling eller med Vipps. Selger bruker betalingsleverandøren Klarna som håndterer kjøpers betaling, og kan derfor garantere en sikker og rask betaling. Betalingen med Vipps foregår via mobilnummer og verifisering med BankID.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Sykkelkomponenter AS lagrer aldri informasjon om kortet ditt. Selger håndterer kun personlige opplysninger i henhold til den norske personopplysningsloven. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsrfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, ellers kjøpers representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt kommer fram av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper. Varen skal leveres hos kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Selger sender alle lagerførte varer bestilt før kl.15.00 i hverdagene og leveringstiden fra kjøper legger inn en bestilling til varen er levert er normalt 1-5 virkedager. Kjøper vil få beskjed når ordre er utsendt på e-post.

Alle selgers leveringer skjer med Bring. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som oppgis ved bestilling er korrekt.

Etter at kjøper har mottatt varen må kjøper så snart anledningen byr seg, undersøke om leveransen er i samsvar med bestillingen. Undersøk om varen har blitt skadet under transporten. Dersom varen er skadet under transport skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at kjøper gir en fullstendig rapport på eventuelle skalder som er oppstått. Observerer kjøper allerede på leveringstidspunktet at emballasjen er skadet, skal dette også meldes direkte til den som kjøper kvitterer ut pakken av.

Husk at forsendelse må hentes innen syv dager hos Posten. Etter dette sendes varene i retur til Sykkelkomponenter AS. Dersom kjøper angrer på kjøpet sitt, må likevel forsendelsen hentes ut fra Posten og returneres tilbake til selger. Husk å fylle ut angrerettskjema ved retur. Dersom kjøper unnlater å hente bestilte vare(r), kan Sykkelkomponenter AS fakturer kjøper for frakt- og returkostnader.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøpers representant, har mottatt varen i tråd med pkt. 7.

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukskjøp.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen snases overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldene, og meldingen bør derfor skje ved hjelp av selgers eget angrerettskjema kjøper finner her.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Ved bruk av angreretten må vare leveres tilbake til selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Returkostnadene ved bruk av angrerett bæres av kjøper.

Sykkelkomponenter AS

Sundvorvegen 816

5647 Baldersheim

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperne bli ansvarlig for eventuelle redusert verdi på varen. For å få tilbakebetalt hele beløpet ved bruk av angrerett skal vare være i samme stand som da kjøper mottok forsendelse, i original emballasje, med merkelapper og uten synlige bruksmerker. Dersom original emballasje er ødelagt vil varen snases som brukt og en vurdering på verdireduksjons vil tas. Har varen synlige bruksmerker vil ikke returen bli godkjent og sendes tilbake til kjøper.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest innen 14 dager fra selger fikk melding om kundens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til forsendelsen fra kjøperen er mottatt, eller til kjøper har lagt fram dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

10. Forsinkelse og manglende levering- kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skylder kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgere.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (f.eks. e-post)

11. Mangel ved varen- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Før feil meldes, bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold fra kjøpers side. Dersom kjøper kan godtgjøre at varen ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kjøper melde dette til kundeservice slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldene dersom kjøper ikke tar kontakt  innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde ha vært oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers siden kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 6 etter omstendigheten holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Reklamasjon til selger bør skje skriftlig via e-post.

12. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtale, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

13. Garanti

Garanti som gis av selger eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter pkt, 9 og 10.

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene atter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

15. Endringer i vilkårene

Sykkelkomponenter AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeure

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranse fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

17. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Pkt. 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for melkling.

Copyright

Alt innhold  på Sykkelkomponenter.no er Sykkelkomponenter AS sin eiendom, og er beskyttet av opphavsrett, markedsføring- og varemerkelovgivning. Det innebærer at innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter samtykke fra Sykkelkomponenter AS.